Browserul dumneavoastra nu suporta javascript
ascunde     alege un alt fundal
text mai mic text mai mare
Romana    English

Arhiva

Anunt lansare procedura de atribuire SIPOCA/MySMIS:2017/110423 - 4

06.11.2019

sociația Telefonul Copilului cu sediul social în București, Str. Bozieni, nr. 9, bloc 830bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, telefon/fax:021 413 00 11, Beneficiar al proiectului ”STAND-UP – Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice” – SIPOCA/MySMIS: 207 / 110423, proiect finanțat prin Contractul de finanțare nr.149/21.06.2018 din Fonduri Structurale, anunță intenția de a achiziționa servicii de editare și tipărire necesare implementării proiectului.
Valoarea estimată a serviciilor este de 17.019,69  lei fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicabil pentru stabilirea ofertei câștigătoare este ”prețul cel mai scăzut”. Contractul va intra în vigoare la data semnării sale și va produce efecte până la executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor asumate. Referatul de necesitate se poate obține prin descărcare de pe pagina de Internet a Beneficiarului.
Data limită pentru depunerea ofertelor la sediul entității contractante sau transmitere prin email este 12.11.2019, ora 18.00. Pentru informații suplimentare legate de contract, vă invităm să vă adresați direct entității contractante, persoana de contact fiind dna Iacoviță Anamaria, telefon fix: 021 413 00 11, telefon mobil: 0771 064 757, adresă de e-mail: ana.iacovita@telefonulcopilului.ro.


Nr. înregistrare 287 / 06.11.2019

REFERAT DE NECESITATE
 pentru achiziția de servicii de tipărire și editare necesare implementării proiectului
„STAND-UP – Cresterea participarii si rolului societatii civile in influentarea si imbunatatirea politicilor publice” – SIPOCA/MySMIS: 207 / 110423

Având în vedere că:
-    Asociația Telefonul Copilului este beneficiar al proiectului „STAND-UP – Creșterea participării si rolului societății civile in influențarea si îmbunătățirea politicilor publice” – SIPOCA/MySMIS: 207 / 110423, finanțat prin Contractul de finanțare nr.149/21.06.2018 din Fonduri Structurale, prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020,
-    Beneficiarul este obligat să implementeze în condiții optime proiectul, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și cu respectarea prevederilor contractuale, inclusiv respectarea graficului activităților,
-    Pentru realizarea în bune condiții a activităților prevăzute, se vor achiziționa servicii de tipărire conform descrierii de mai jos,
-    Având în vedere că valoarea estimată a achiziției nu depășește pragul valoric prevăzut la art. 7 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 din HG 395/2016 cu modificările si completările ulterioare, achiziția de servicii de tipărire si editare (Cod CPV: 9970000-4 - Servicii de editare , 79823000-9 - Servicii de tipărire și de livrare), se va realiza direct prin publicarea unui anunț pe site-ul beneficiarului.
1.    Realizarea graficii materialelor publicitare:
•    Grafica materialelor de informare și promovare va fi realizată de prestator în baza unui brief de creație primit de la beneficiar după semnarea contractului.
•    Prestatorul va înainta beneficiarului cel puțin două concepte de creație, sugestive și relevante pentru informația cuprinsă în brief, dintre care beneficiarul va selecta și va aviza în scris o variantă preferată pentru realizarea graficii materialelor.
•    Elementele vizuale utilizate în machetarea materialelor de informare vor fi asigurate de către prestator. Acesta va face dovada că drepturile de autor pentru imaginile în cauză îi aparțin.
•    Grafica va respecta, în mod obligatoriu, toate prevederile Manualului de Identitate Vizuală a POCA 2014-2020. Documentul poate fi descărcat accesând link-ul următor: http://www.poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020-august-2018/.
•    Pe parcursul elaborării graficii materialelor, prestatorul va solicita feedback de la beneficiar și va modifica designul conform comentariilor primite de la acesta. Machetele finale ale materialelor publicitare vor fi aprobate de către beneficiar în baza unui proces-verbal de recepție.
2.    Producția materialelor:
•    Specificații tehnice:
Nr. crt.    Denumire produs    Descriere produs    Cant.
1    Poster    Format 1 / 50 x 70 cm max 48x68cm, Suport: dc 150 g/mp, Tipar 4+0 culori, Finisări taiere la format    10
2    Mapă     Format deschis A3, Format deschis A4, Suport dcm 300g/mp, Tipar 4+0 culori, Finisări formare mapa, Aplicare buzunar netipărit    150
3    Pix    Corp din material plastic colorat in consistenta                                                                      Culoare corp: grena, albastru, negru, Prevazut cu buton de apasare superior din otel inoxidabil sau metal nichelat, Prevazut cu clips de prindere din otel inoxidabil sau metal nichelat atasat corpului superior, Prevazut cu inel ce separa corpul inferior de corpul superior, confectionat din otel inoxidabil sau metal nichelat, Lungime corp intre 125 - 130 mm  Scrierea de culoare albastra, Rezerva (mina) cu varf cu bila, Scriere continua    150
4    Bloc Notes    Format A5, Coperta: carton 300 g/mp, lucios sau mat, Coperta 1 print full color; Interior: 30 file hârtie 80 g/mp, Legare cu spira metalica sau broșare    150
5    Roll-up    Format 80 x 200 cm, Suport: aluminiu, Tipar 4+0 culori, Geanta transport    2
6    Studiul sociologic (calitativ si cantitativ) realizat in cadrul proiectului    Format deschis A4, închis, Hartiei coperta 200g/mp dublu cretat, policromie, hartie interior 115 g/mp dublu cretat, color fata, color verso, interior 100 pagini;    250
7    Prezentari din cadrul conferintei     Format A4, policromie, fata-verso, hartie de 90g/mp dublu cretat 20 pagini    200

•    Prestatorul va produce materialele doar după ce va primi de la beneficiar bunul de tipar, în scris. Acesta va fi furnizat la sediul beneficiarului, în baza unui tipar de probă (andruc), executat de prestator pentru fiecare categorie de produse menționată în tabelul de mai sus, cu excepția roll-up-ului. Pentru acestea din urmă, bunul de tipar va fi acordat în baza unei probe de culoare.
•    Materialele publicitare vor fi realizate cu respectarea specificațiilor tehnice menționate. În caz contrar, acestea nu vor fi recepționate, iar prestatorul va reface materialele, pe cheltuială proprie.
•    Prestatorul va produce materialele în funcție de planul de producție asumat la încheierea contractului.
3.    Recepția produselor:
•    Recepția produselor se va realiza de către beneficiar, la sediul prestatorului, în baza unui proces-verbal.
•    Beneficiarul va controla produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa la contract. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu va corespunde specificațiilor, beneficiarul va avea dreptul să îl respingă, iar prestatorul obligația de a înlocui produsul refuzat, cu un altul la standardele solicitate prin contract, fără a modifica prețul contractului.
•    Dacă sunt identificate 10 exemplare dintr-o anumită categorie de produs, care nu corespund din punct de vedere calitativ – tipar înecat, pete de cerneală, culori necorespunzătoare, margini neregulate sau asimetrice, disfucționalitate și alte nereguli – beneficiarul are dreptul de a refuza întreaga cantitate din categoria de produs respectivă. În acest caz, prestatorul va avea obligația de a înlocui întreaga cantitate refuzată, cu alta la standardele solicitate prin contract, fără a modifica prețul contractului.
•    Dreptul beneficiarului de a verifica și, dacă este necesar, de a respinge anumite produse (la recepție), nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală.

4. Prețul estimat al achizitiei
•    Codul CPV: 9970000-4 - Servicii de editare , 79823000-9 - Servicii de tipărire și de livrare.
•    Valoarea estimată este de 17.019,69 lei fără TVA.
•    Beneficiar: Asociația Telefonul Copilului
•    Modalitatea de achziție: achiziție directă, prin publicarea unui anunț pe site-ul beneficiarului.
•        Achiziția este aprobată la finanțare prin bugetul Proiectului la categoria de cheltuieli directe pentru achiziția de servicii de editare și tipărire.

Ca urmare a celor de mai sus, s-a întocmit prezentul referat de necesitate al achiziției, într-un exemplar original, care va fi păstrat la dosarul achiziției.


Întocmit,                                Avizat,
Expert achizitii                             Responsabil financiar